Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O przedszkolu

O przedszkolu

NASZE PRZEDSZKOLE

 


Przedszkole Publiczne Nr 2 w Myśliborzu mieści się przy ul. Spokojnej 12,

Placówka nosi nazwę – Przedszkole Publiczne nr 2 im. Misia Uszatka.

Jest zlokalizowane na terenie miasta  Myśliborza. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu. Nadzór Pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Przedszkole jest zakładem budżetowym, którego działalność finansowana jest przez:

  • Gminę Myślibórz
  • Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godz. 9°° - 14°°

Organami przedszkola są:

  • Dyrektor
  • Rada pedagogiczna
  • Rada rodziców.

Przedszkole zostało oddane do użytku 1968 roku i mieści się w dwóch  wolnostojącym, piętrowych budynkach, w których znajduje się siedem oddziałów, dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole posiada siedem dużych sal zabaw, każda o powierzchni około 70 m²oraz salę gimnastyczną do zabaw ruchowych i organizowania uroczystości przedszkolnych. Sale są jasne, kolorowe i dobrze wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz w sprzęt audiowizualny. Przy każdej sali znajdują się łazienki przystosowane do potrzeb dzieci. Oprócz wymienionych pomieszczeń jest również gabinet dyrektora, gabinet metodyczny z biblioteką, pracownia plastyczna, zaplecze administracyjno-gospodarcze oraz hol, na którym mieści się szatnia dla dzieci. Wokół budynku znajduje się duży ogród z piaskownicami i ekologicznym sprzętem do zabaw ruchowych oraz dużymi skupiskami zieleni.Dzieci mogą bezpiecznie bawić się i wypoczywać w ogrodzie przedszkolnym. Ogród to duży i dobrze zagospodarowany teren gdzie dzieci mogą bezpiecznie bawić się i wypoczywać ( posiada domki, wieżyczki, kładki, zjeżdżalnie, huśtawki, drabinki i piaskownice).

 

Rozkład zajęć i godziny pracy.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00. Przedszkole realizuje podstawę programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się na podstawie ramowego rozkładu dnia, opracowanego przez nauczycielki, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. Zgodnie z deklaracją rodziców  dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych.   Na życzenie rodziców organizowana jest nauka religii.

 

Podział na grupy.

Do przedszkola uczęszcza przeciętnie 175 wychowanków.

Liczba oddziałów – 7, przeciętna liczba dzieci w oddziałach wynosi 25.Oddzialy złożone są z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna oddziałowa. Do przedszkola przyjmuje się wszystkich chętnych, w tym także dzieci matek niepracujących, jeżeli są miejsca wolne.

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zgodnie z arkuszem organizacyjnym przedszkola.

 

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 

 

Klauzula informacyjna Przedszkola Publicznego nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu dotycząca :

 

- Administratora Danych Osobowych

 

- Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

- Celu i zakresu Przetwarzania Danych Osobowych

 

Znajduje się w gabinecie Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu ul. Spokojna 12 ,74-300 Myślibórz