Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja

Rekrutacja

 

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

im. Misia Uszatka

 

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 1991 r. nr 95 poz.425 z późn.zm.)

2.Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz.U.z 2013 r.poz.1265)

3.Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty..(Dz.U.z 2014r.poz.7)

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutow publicznego przedszkola i szkół publicznych(Dz.U.2001 r. nr 61 poz.624 ze zm.)

5.Statutu Przedszkola Publicznego nr 2 im.Misia Uszatka w Myśliborzu.

§ 1 Postanowienia ogólne

 

    1. Rekrutacja do Przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na

        podstawie wniosku zwanego Kartą zgłoszenia dziecka do Przedszkola.

    2. Rodzice lub prawni opiekunowie kandydatów składają w Przedszkolu kartę zgłoszenia

        dziecka  zgodnie z harmonogramem rekrutacji w gabinecie dyrektora.

§ 2 Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

      1.   Jeżeli liczba kandydatów do Przedszkola nie przekracza liczby wolnych miejsc, o

             przyjęciu decyduje dyrektor.

  1. Jeżeli liczba kandydatów do Przedszkola przekracza liczbę wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
  2. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci bez orzeczeń są rekrutowane na tych samych zasadach i według tych samych procedur.
  3. Komisja Rekrutacyjna działa na podstawie Regulaminu Rekrutacji i zarządzenia dyrektora określającego czas pracy  w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu powołuje się Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą:

            - dyrektor przedszkola – przewodniczący KR

            - dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej

            - przedstawiciel Rady Rodziców

§ 3 Zasady przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego nr 2 im.Misia Uszatka w

      Myśliborzu.

 

      1.   Do przedszkola prowadzonego przez Gminę Myślibórz przyjmowane są dzieci w

            wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Myślibórz

      2.   W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 lat.

      3.   W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

            wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie

            dłużej jednak niż do końca roku  kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat.

      4.   Dzieci w wieku 6  lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

      5.   Liczba oddziałów w przedszkolu określana jest przez organ prowadzący jednostkę na

                  poszczególne lata, maksymalnie wynosi 7  oddziałów.

  1. Maksymalnie liczba dzieci uczęszczająca do Przedszkola Publicznego nr 2 w

                  Myśliborzu wynosi 175

            7.   Dzieci spoza Gminy Myślibórz mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po

                 zaspokojeniu potrzeb mieszkańców zdodnie z kryteriami przyjęcia.

           8.   Kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc w

                 przedszkolu, Komisja Rekrutacyjna stosuje kryteria art.20c ust.2 ustawy o systemie

                 oświaty:

                - wielodzietność kandydata ( 10 p)

                - niepełnosprawnośc kandydata ( 10 p)

                - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (10 p.)

                - niepełnosprawnośc obojga rodziców kandydata (10 p.)

                - samotne wychowywanie w rodzinie(10p.)

                - dziecko objęte pieczą zastępczą (10 p.)

          9.   Zgodnie z art.20c ust 3 ustawy zdnia 06.12.2013 r. - kryteria te mają jednakową

                 wartość i wynoszą po 10 punktów za każde  z kryteriów.

          10.  Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych

                  przekracza  liczbę wolnych miejsc Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z

                organem prowadzacym może zastosować kryteria art.20c ust.5 ustawy o systemie

               oświaty:

                - dzieci rodziców obojga pracujących ( 10 p.)

                - dzieci z rodzin pozostających pod opieką MOPS ( 8 p.)

                - dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola ( 6 p.)

                - dzieci rodziców, którzy deklarują pobyt dziecka w przedszkolu poza czasem

                  realizacji podstawy programowej ( 5 p. )

§ 4 Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 

             1. Od 1 lutego do 30 marca każdego roku  kalendarzowego – wydawanie i

                 przyjmowanie   kart zgłoszenia dziecka do przedszkola

            2. Początek kwietnia rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Rekrutacyjną

            3. Koniec kwietnia ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola na przyszły rok      

            4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc wolnych w

                przedszkolu, przyjęć dokonuje dyrektor bez powoływania KR

§ 5 Postanowienia końcowe

       1.  W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora

            przedszkola.

       2.   Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, w okresie rekrutacji, składają

            DEKLARACJĘ KONTYNUACJI pobytu dziecka w przedszkolu na przyszły rok

             szkolny.

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola jednocześnie uprawnia rodziców do  składania wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola.

        3. Komisja Rekrutacyjna w terminie 7 dni od złożenia wniosku odwoławczego przez

            rodzica, zobowiązana jest udzielić odpowiedzi w formie pisemnej.

         4. Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” - rozumie się rodzinę wychowującą troje i

             więcej dzieci ( art.20 b pkt 1 ustawy z dnia 06.12.2013)

         5. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uwaza się pannę, kawalera, wdowę,

            wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,

           osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego

           rodzicem( art.20b pkt 2 ustawy z dnia 06.12.2013)

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW:

Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 1a-d, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu wraz z Kartą zgłoszenia dziecka do przedszkola  potwierdzającymi kryteria, o których mowa w § 3 ust. 7 są odpowiednio:

 

Kryterium

Dokument potwierdzający

Forma dokumentu

wielodzietność

oświadczenie z klauzulą odpowiedzialności: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

na piśmie

niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

 kopia dokumentu albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata lub obydwojga rodziców

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

 kopia dokumentu albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu,

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność

oryginał albo kopia poświadczona notarialnie, albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu, dopuszcza się poświadczenie za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

samotne wychowywanie kandydata

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 oświadczenie z klauzulą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

kandydat w rodzinie zastępczej

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 kopia dokumentu

oboje rodzice pracujący

zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu z miesiąca lutego danego roku

Pieczęć i podpis pracodawcy na karcie zgłoszenia dziecka

 

 

    Załączniki do regulaminu:

        a. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

        b. Deklaracja kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu