STATUT PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Przedszkole Publiczne nr 2 w Myśliborzu, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Myśliborzu w dwóch budynkach- przy ul. Spokojnej 12 i Spokojnej 15.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Myślibórz.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 5. Przedszkole nosi imię „ Misia Uszatka”.
 6. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

 

Przedszkole Publiczne nr 2

im. Misia Uszatka

ul. Spokojna 12

74 – 300 Myślibórz

tel / fax - ( 095 ) 747 25 – 57

pp2.mysliborz@o2.pl

 

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 07.września 1991.r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95 poz. 425 z 1991.r. z późniejszymi zmianami ) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
 2. Aktu założycielskiego.
 3. Niniejszego statutu.

                                                                                                                              § 3

 

 1. Z dniem 31 grudnia 2010r. na podstawie Uchwały Nr LXX/582/2010 Rady Miejskiej w Myśliborzu  z dnia 28 października 2010r. w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych – Przedszkoli w jednostki budżetowe Przedszkole Publiczne nr 2 w Myśliborzu zostało zlikwidowane jako zakład budżetowy prowadzony przez Gminę Myślibórz.
 2. Z dniem 01 stycznia 2011r.utworzono jednostkę budżetową przedszkole publiczne.
 3. Po przekształceniu przedszkole zachowuje dotychczasową nazwę :

     Przedszkole Publiczne nr 2.

        4. Pracownicy przekształconego zakładu budżetowego stają się

     pracownikami jednostki budżetowej z zachowaniem dotychczasowych

      warunków pracy i płacy.

                                                                                                                                § 4

 

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola..
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 630 do 16ºo, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. W czasie ferii szkolnych zimowych i wiosennych, przy zmniejszonej frekwencji dopuszcza się zmniejszenie liczby oddziałów.
 5. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków wewnątrz i na zewnątrz budynku przedszkolnego oraz dla generowania oszczędności związanych z mediami.
 6. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest

      przez:

a)     Miasto i Gminę Myślibórz – przedszkole otrzymuje dotację z budżetu gminy.

b)    rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

                                                                                                                                  § 5

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej;

a)     bezpłatna realizacja podstawy programowej w wymiarze 5 godzin

     dziennie  odbywa się w godzinach od 9°° do 14°°

        2. Świadczenia przedszkola, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są odpłatne i zawierają :

    a) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka

         zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu

         i poza budynkiem:

             - przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,

             - nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym

               dzieckiem,

             - nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych,

               indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu i na terenie placówki

b)    zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji

    poszerzających podstawę programową

c) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz

    środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i  

    okolicznościowych

c)     gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

        3. Ustala się odpłatność rodziców ( prawnych opiekunów) za każdą rozpoczętą

       godzinę świadczeń, o których mowa w pkt 2 w wysokości 1,00 zł

        4. W opłatach, o których mowa w § 5 pkt 2 mogą zostać udzielone ulgi.

      O udzielenie ulgi mogą ubiegać się rodzice ( prawni opiekunowie) jeżeli do

     przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny. Ulga dla drugiego

     i kolejnych dzieci wynosi 30 % opłaty o której mowa w 5 pkt 2 .

       5. Między rodzicami ( prawnymi opiekunami) a przedszkolem

     reprezentowanym  przez dyrektora przedszkola zawierana jest umowa

     cywilno-prawna dotycząca zakresu świadczeń realizowanych przez 

     przedszkole ( załącznik nr 1 )

       6. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Stawka żywieniowa wyliczana jest przez dyrektora, starszego magazyniera i przedstawicieli Rady Rodziców na podstawie aktualnych cen produktów zużytych na sporządzenie posiłków, a zmiany wysokości stawki podawane są do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń.

      7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu z dołu po upływie danego miesiąca.

      8.  Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie w postaci trzech posiłków, śniadanie, obiad i podwieczorek.

       9. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonywane są na konto przedszkola, najpóźniej do 10 – każdego miesiąca.

      10. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy z uwzględnieniem wieku dzieci ( młodsze i starsze ) ( załącznik nr 2 )

      11.Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa

      w § 5 pkt. 10 określają odrębne przepisy.

     12.Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

     13.Dla dzieci innych wyznań lub nie biorących udziału w zajęciach religii

    zapewnia się opiekę nauczyciela grupy.

     14.Dzieci na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) mogą uczestniczyć w

    zajęciach dodatkowych ( gimnastyka korekcyjna, rytmika, nauka języków

    obcych, zajęcia logopedyczne itp. )

     15.Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna

     uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz

     zależą od wyboru rodziców.

      16.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, jest dostosowany do

     możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4-

     letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-6-letnich.

     17.Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora

     placówki.

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania przedszkola.

 

§ 6

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piekna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałośc do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

Zadania przedszkola to:

 

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijaącym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teartu, plastyki.
 10.  Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka reginalnego- kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

     18. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach 4 następujących obszarów edukacyjnych:

       a) Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

       b) Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

       c) Społeczny obszar rozwoju dziecka.

       d) Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

a)      zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b)     uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c)      stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

d)     rozwijaniu wrażliwości moralnej,

e)      kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

f)       rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g)      rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h)     zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

§ 7

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

                                                                                                                           § 8

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a)     zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b)    zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

c)     stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

d)    współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

                                                                                                                           § 9

 1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

a)     diagnozowanie środowiska wychowanków,

b)    rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

c)     rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d)    organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e)     wspieranie dziecka uzdolnionego,

f)      podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

g)     prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

h)    wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

i)       udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

j)       wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

k)    umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

l)       podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

          2. Zadania o których mowa w ust.1, są realizowane we współpracy z:

a)     rodzicami,

b)    nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

c)     poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

d)    podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

         3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

         4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

 • rodziców,
 • nauczyciela, w szczególności wychowawcy,
 • pedagoga,
 • psychologa,
 • poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

          5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

          6. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi oraz zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

           7. Opinie i orzeczenia otrzymują rodzice /prawni opiekunowie/ i decydują o przedłożeniu ich dla przedszkola.

                                                                                                                               § 10

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
 • jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,
 • dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.

        2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

        3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

        4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wpływania rodziców na dobór nauczyciela, któremu dyrektor powierza dany oddział.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Organy przedszkola.

§ 11

 

 1. Organami przedszkola są:

a)     dyrektor przedszkola

b)    rada pedagogiczna

c)     rada rodziców

        2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§ 12

 

 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.
 4. Zadania dyrektora są następujące:

a)      kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c)      sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)     opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

e)      planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,

f)       przekazanie raportu o jakości pracy placówki radzie rodziców i radzie pedagogicznej,

g)      opracowywanie koncepcji rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki

h)     gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

i)        ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów ),

j)        przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

k)     przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

l)        wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,

m)   dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

n)     planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

 • o)     organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

p)     współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

q)     kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

r)       przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną

s)      organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

t)       podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

u)     zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

v)     stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

w)   koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

x)     współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

y)     administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

z)      opracowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i ramowego rozkładu dnia,

aa)  prowadzenie dokumentacji kancelaryjno - archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

bb) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

        5. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:

a)        zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,

b)       w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

        6. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

        7. Dyrektor przedszkola może tworzyć zespoły zadaniowe nauczycieli np. wychowawcze, problemowo - zadaniowe :

  a. pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora przedszkola na wniosek zespołu
  b. praca zespołów jest dokumentowana w sposób przyjęty przez członków w uzgodnieniu z dyrektorem
  c. skład osobowy poszczególnych zespołów określa dyrektor, uwzględniając specyfikę i predyspozycje członków oraz rodzaj
     zadań  do wykonania
  d. skład osobowy zespołów może ulec zmianie

 

§ 13

 

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 5.  Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu ( załącznik nr 3)
 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

a)         przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,

b)        opracowanie programu rozwoju placówki,

c)         podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

d)        uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,

e)         ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

f)          podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,

g)         ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

        7. Rada pedagogiczna opiniuje:

a)     projekt planu finansowego przedszkola,

b)    wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

c)     organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

d)    propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

       8. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

       9. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

      10. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

       11. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.

       12. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

       13. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

       14. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

       15. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

       16. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

§ 14

 

 1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkol  ( załącznik nr 4).
 4. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.
 5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 

§ 15

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organizacja przedszkola.

 

§ 16

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 4. Szczególną organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.
 5. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną  zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 6. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a)     liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b)    liczbę pracowników,

c)     ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

d)    terminy przerw w pracy przedszkola.

      7. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

      8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

      9. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 175.

    10. W przedszkolu łącznie jest 7  oddziałów.

    11. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a)   dwa budynki,

b)   sale zajęć dla poszczególnych oddziałów ( I, II, III, IV, V, VI, VII ),

c)        pracownię plastyczną,

d)       salę gimnastyczną i salę do zabaw ruchowych,

e)        gabinet metodyczny,

f)         pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

g)        kuchnię z całym zapleczem kuchennym i magazynowym,

h)        szatnię dla dzieci,

    12. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

    13. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

    14. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

§ 17

 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców ( prawnych opiekunów ), bądź inne osoby ( pełnoletnie ) upoważnione przez rodziców
 2. Pisemne  zobowiązanie rodziców i upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby wskazanej przez rodziców (załącznik nr 5)
 3. Dziecko może być odbierane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
 4. Rodzice ( prawni opiekunowie ) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 630 do 8³°lub w innym czasie pracy placówki z uwzględnieniem ust.5.
 6. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.
 7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16:00

§ 18

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”
 3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.
 4. Nabór do przedszkola odbywa się co roku w okresie od 1.02. do 30.03., na podstawie „Regulaminu Rekrutacji”(załącznik nr 6) a wykaz dzieci przyjętych wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w m-c maju.
 5. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

a)     dzieci sześcioletnie

b)    dzieci już uczęszczające do przedszkola,

c)     dzieci obojga rodziców pracujących,

d)    dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

e)     dzieci z rodzin zastępczych,

f)      dzieci zamieszkałe najbliżej przedszkola.

       6. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do dnia 30 września każdego roku     zawiadomić, w formie pisemnej, szkoły podstawowe o realizacji obowiązku szkolnego dzieci 5 i 6 – letnich, które uczęszczają do przedszkola.

§ 19

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a)     zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka 6-letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,

b)    nieobecność dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

c)     nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

        2. Jeżeli rodzice nie wywiązują się z obowiązku dokonywania opłat za korzystanie z usług przedszkola to przeprowadza się procedurę egzekwowania należności ( załącznik nr 7).

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie przedszkola.

 

§ 20

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

      2.  Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 

a)       właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)      szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c)       ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d)      poszanowania jego godności osobistej,

e)       poszanowania własności,

f)        opieki i ochrony,

g)       partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h)      akceptacji jego osoby.

      

ROZDZIAŁ VI

 

Rodzice

§ 21

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 

a)     przestrzeganie niniejszego statutu,

b)    zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

c)     respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,

d)    przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

e)     terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

f)      informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 22

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:

a)     zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b)    uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c)     uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d)    wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

e)     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – radę rodziców.

 

§ 23

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą na zakończenie roku szkolnego otrzymać dyplom lub list pochwalny dyrektora i rady rodziców.

 

§ 24

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

§ 25

 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a)     zebrania ogólne,

b)    zebrania grupowe,

c)     konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem lub nauczycielem,

d)    kąciki dla rodziców,

e)     zajęcia otwarte.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

 

§ 26

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3.   Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 

a)     planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b)    wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c)     prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d)    stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e)     odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp.,

f)      współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.,

g)     planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h)    dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

i)       eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j)       współdziałanie z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców /prawnych opiekunów/ do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l)       realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

m)  czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

n)    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,

 • o)    realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

§ 27

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a)     poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b)    ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c)     włączenia ich w działalność przedszkola.

 

§ 28

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 

§ 29

 

1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:

 

a)     w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

b)    ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

c)     pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

d)    szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

2) Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 30

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 31

 

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

 

§ 32

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a)     wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

b)    udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

c)     opublikowanie statutu na stronie internetowej przedszkola

 

§ 33

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 34

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 35

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 36

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Jednolity tekst Statut  został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 14 września 2017r.

 

Za zgodność z protokołem nr 140 rady pedagogicznej

z dnia 14  września 2017r.