REGULAMIN PRZEDSZKOLA

REGULAMIN PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

im. Misia Uszatka w MYŚLIBORZU

 

Przedszkole jest placówką oświatowo- wychowawczą i realizuje zadania zawarte w statucie przedszkola.

 

Przedszkole zapewnia:

 

 • wszechstronne wychowanie i przygotowanie do nauki w szkole.
 • pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem w wieku od 3 do 5 lat.

 

Do zadań przedszkola należy w szczególności:

 

 • ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka,
 • kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody,
 • rozwijanie myślenia, sprawności technicznych i wrażliwości estetycznych dziecka.

 

Zadania te realizuje i spełnia przedszkole, realizując Program wychowania przedszkola.

 

Personel przedszkola zapewnia dziecku życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

 

Obowiązki rodziców:

 

W celu jednolitego oddziaływania wychowawczego przedszkola i domu należy:

 

1. Interesować się treścią pracy przedszkola, a w tym celu:

 • brać czynny udział w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców,
 • zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów wywieszonych w przedszkolnym kąciku dla rodziców,
 • systematycznie uzupełniać wiadomości dotyczące wychowania dzieci poprzez czytanie wskazań literatury i uczestniczenie w organizowanych prelekcjach.

 

2. W ramach ustalonych uprawnień przez Radę Rodziców - pomagać w ulepszaniu warunków pracy przedszkola oraz włączać się do realizacji planu pracy Rady Rodziców.

3. Ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Przestrzegać rozkładu dnia w przedszkolu i zarządzeń dyrektora przedszkola:

 • punktualnie i systematycznie przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola,
 • do przedszkola przyprowadzać dziecko zdrowe ( chore powinno być odizolowane od dzieci zdrowych ),
 • dbać o estetyczny wygląd dziecka (ubiór nie może krępować ruchów dziecka i utrudniać udziału w różnych zajęciach),
 • zaopatrzyć dziecko w niezbędne przybory i materiały do zajęć.

 

5. Rodzice są zobowiązani uiszczać w terminie z góry ustaloną odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu. Stawkę odpłatności ustala się zgodnie ze statutem przedszkola.

6. W przypadku zalegania z odpłatnością dyrektor przedszkola wszczyna postępowanie administracyjne zgodnie ze statutem przedszkola.

 

Uprawnienia Rodziców

 

1. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje dotyczące usprawnienia pracy przedszkola bezpośrednio dyrektorowi lub nauczycielkom. Mają prawo do pełnej informacji o rozwoju dziecka oraz jego pozycji w grupie rówieśniczej.

Wnioski i uwagi można kierować również korespondencyjnie.

 

2. Rodzice mają prawo wnioskować w sprawach tworzenia warunków materialnych przedszkola i wysokości odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu - szczególnie za wyżywienie.

 

3. Rodzice mają prawo poznać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale i włączać się do realizacji zadań.

 

4. W sprawach spornych rodzice mają prawo odwołać się do URZĘDU MIASTA I GMINY w Myśliborzu.

 

5. Zawartych w regulaminie ustaleń należy przestrzegać, co pomoże w funkcjonowaniu przedszkola, pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest naszą troską.