Wizja i misja przedszkola

MISJA


 W bezpiecznej i serdecznej atmosferze przez zabawę uczymy poznawać siebie, ludzi i świat.


WIZJA


Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się kochane, akceptowane i oczekiwane każdego dnia. Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Przygotowujemy je do roli ucznia aby było gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

 

Dzieciom dajemy możliwość;

  • indywidualnego rozwoju.
  • uczestniczenia w różnorodnych i dostosowanych do możliwości dzieci zajęciach.
  • zdobywania wiedzy i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy.
  • przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.
  • poznania swoich praw i obowiązków.
  • aktywnego uczestniczenia w życiu swojej małej ojczyzny.


KRYTERIA SUKCESU:

W naszym przedszkolu dziecko:
1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
2. Czuje się bezpiecznie.
3. Rozwija się twórczo.
4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
8. Wcześnie zaczyna czytać.


W naszym przedszkolu rodzice:
1. Uzyskują pomoc specjalistów.
2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:
1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

6. Dbają o własny rozwój zawodowy, znają procedurę awansu zawodowego, istnieje sprawnie działający WDN
7. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
8. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
9. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
10. Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola.
11. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.