PROGRAM WYCHOWAWCZY

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2

W MYŚLIBORZU


PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

 

 

MYŚLIBÓRZ  2011

Wstęp

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć,

co robić, jak postępować, współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat.

Robert Fulghum

Pojęcie wychowanie,  jest jednym z trudniejszych pojęć  do zdefiniowania. Można je rozpatrywać w ujęciu węższym lub szerszym. W węższym ujęciu, rozumiane jest jako: świadome, celowe i specyficzne działanie pedagogiczne  rodziców lub nauczycieli, dokonywane przede wszystkim przez słowo( i inne postaci interakcji, zwłaszcza przykład osobisty) zmierzające do osiągnięcia względnie trwałych zmian w rozwoju umysłowym, społecznym, kulturowym, duchowym jednostki ludzkiej. W szerszym znaczeniu, jest to oddziaływanie całokształtu specyficznych pedagogicznych bodźców i doświadczeń ogólnospołecznych, grupowych i indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych, przynoszących względnie trwałe skutki w rozwoju jednostki ludzkiej.

Wychowanie rozpoczyna i kończy się w rodzinie. Przedszkole natomiast ukierunkowuje je oraz kontynuuje. Program wychowawczy ma na celu doskonalenie pracy  edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności( tj. dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola). Integruje nauczycieli oraz rodziców w realizacji celów  wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program Wychowawczy Przedszkola Publicznego nr 2 w Myśliborzu został stworzony w oparciu o nową  Podstawę  programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników. Program Wychowawczy zawiera cele, treści, metody i formy pracy, które są zgodne z nową Podstawą  programową wychowania przedszkolnego. Program realizowany będzie we wszystkich grupach wiekowych w przedszkolu, jako dokument podstawowy przy opracowywaniu planów wychowawczych w grupach dzieci trzyletnich, czteroletnich, pięcioletnich oraz sześcioletnich.

NACZELNY  CEL  WYCHOWANIA

v  Wychowanie dziecka wszechstronnie rozwiniętego, samodzielnego, umiejętnie współżyjącego i współdziałającego z innymi, znającego najbliższe środowisko i gotowego do podjęcia zadań w szkole.

CELE  WYCHOWAWCZE  PRZEDSZKOLA

v  Budowanie  dziecięcej wiedzy o otaczającym świecie społecznym, przyrodniczym oraz technicznym oraz zdobywanie  nowych doświadczeń.

v  Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się  w tym, co dobre jest a co złe.

v  Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę,  małe formy sceniczne oraz sztuki plastyczne.

v  Umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.

v  Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej(do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

v  Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności..

v  Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, rozwiązywania ich na zasadzie kompromisu, oraz uwzględniania potrzeb innych( łagodnego znoszenia stresów i porażek).

v  Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo.

v  Kształtowanie życzliwego i otwartego  stosunku do ludzi oraz przyrody.

v  Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi oraz z dorosłymi.

PROCEDURY  OSIĄGANIA  CELÓW

Metody pracy:

 • metody podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze piosenki, praca z tekstem;
 • metody problemowe ( odkrywanie): gry dydaktyczne, giełda pomysłów - „Burza mózgów", inscenizacja;
 • metody aktywizujące ( przeżywanie): drama, wystawa (ekspozycja), pokaz;
 • metody praktyczne ( działanie): ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. rebusy, krzyżówki, rozsypanki.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;
 • zabawa oraz inne rodzaje aktywności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy;
 • czynności samoobsługowe dzieci ( np. związane z utrzymaniem higieny osobistej) oraz praca użyteczna;
 • spacery i wycieczki;
 • zajęcia zorganizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub w mniejszych zespołach;
 • udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu lub w środowisku.

Warunki niezbędne do realizacji  programu:

 • program wychowawczy dla nauczyciela;
 • sale zabaw dla poszczególnych grup;
 • pomoce dydaktyczne do zajęć;
 • wyposażone kąciki zabaw;
 • plac zabaw

TREŚCI  WYCHOWAWCZE:

POZNAJĘ  REGUŁY  ŻYCIA  W GRUPIE

* używam form grzecznościowych: „ proszę, dziękuję, przepraszam"

* okazuję szacunek dorosłym, osobom starszym,

* jestem serdeczny dla innych osób( kolegów i dorosłych),

* słucham, kiedy inni mówią, mówię, kiedy inni słuchają,

* potrafię zapanować nad własnymi emocjami, wyrażam je w sposób kontrolowany. W trudnych sytuacjach korzystam z pomocy dorosłych.

* rozróżniam dobro od zła przestrzegam zawartych umów i poleceń,

* szanuję własność kolegów,

* bawię się zgodnie z kolegami,

* potrafię komunikować się z kolegami i dorosłymi,

* dbam o porządek w szatni, oraz w sali.

POZNAJĘ  SWOJE  PRAWA  I OBOWIĄZKI

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  DZIECKA:

Mam wszystkie prawa  wynikające z Konwencji Praw Dziecka, tj:

O  właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:

O   szacunku dla wszystkich  potrzeb, życzliwego oraz podmiotowego traktowania;

O  opieki i ochrony;

O  ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej czy psychicznej;

O  wyrażania swoich uczuć i myśli;

O  do nauki przez zabawę i bycia sobą.

A w szczególności mam prawo do:

ü  indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu;

ü  warunków sprzyjających rozwojowi;

ü  bezpieczeństwa i akceptacji takim jakim jestem;

ü  godności i nietykalności osobistej;

ü  wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania;

ü  nienaruszalności osobistej;

ü  ochrony zdrowia;

ü  poszanowania własności;

ü  znajomości swoich praw;

ü  korzystania z dóbr kulturalnych;

ü  aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi oraz własnego zdania, własnych uczuć;

ü  aktywnego udziału w kontaktach społecznych na terenie przedszkola oraz w środowisku;

ü  zabawy i nauki;

ü  miłości i szacunku;

ü  badania i eksperymentowania;

ü  doświadczania konsekwencji własnego zachowania( ograniczonego względami bezpieczeństwa);

ü  różnorodnego, bogatego w  bodźce oraz poddającego się procesom twórczym otoczenia;

ü  wypoczynku, gdy jestem zmęczone;

ü  ochrony przed wszelkimi formami przemocy zarówno fizycznej jak psychicznej.

W trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów mam w przedszkolu obowiązek:

ü  przestrzegać zasad oraz umów zawartych w Kodeksie Przedszkolaka oraz kontrakcie grupowym;

ü  przestrzegać zasad bezpieczeństwa tj. zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia, związane ze zdrowiem, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

ü  dbać o zdrowie swoje oraz innych;

ü  szanować sprzęt oraz zabawki znajdujące się w przedszkolu;

ü  dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

ü  przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

POZNAJĘ  SIEBIE I INNYCH

* poznaję możliwości własnego ciała,

* znam swoje mocne i słabe strony,

* nazywam i rozpoznaję uczucia innych oraz swoje,

* radzę sobie z emocjami w sposób kontrolowany,

* uczę się tolerancji i akceptacji,

* reaguję na sugestię i krytykę,

* łatwo nawiązuję kontakt z kolegami i dorosłymi.

DBAM O SWOJE ZDROWIE

* znam zasady poruszania się na terenie przedszkola i poza nim,

* rozumiem znaczenie zabiegów higienicznych dla zdrowia,

* rozumiem znaczenie świeżego powietrza dla zdrowia oraz potrzeby aktywnego wypoczynku,

* ubieram się stosownie do pory roku,

* potrafię przezwyciężyć niechęć do niektórych potraw,

* mam opanowane umiejętności kulturalnego zachowania się

* znam sytuacje zagrażające bezpieczeństwu wynikające z nieprzestrzegania zakazów .

JESTEM ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYRODĘ

* dbam  o czystość najbliższego otoczenia,

* znam zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niszczycielskiej działalności człowieka,

* rozumiem potrzebę i konieczność dbania o życie na Ziemi,

* czynnie uczestniczę w akcji „Sprzątania świata",

* przestrzegam zasady - nie niszczę przyrody,

* dostrzegam zmiany w przyrodzie w różnych porach roku.

POZNAJĘ ZWYCZAJE I TRADYCJE NASZEGO REGIONU

* znam najbliższe środowisko i kulturę własnego regionu

* znam zwyczaje ludowe i obrzędy o zasięgu ogólnopolskim,

* uczestniczę w obrzędach ludowych organizowanych w lokalnym środowisku,

* aktywnie uczestniczę organizowanych uroczystościach,

* poznaję swoje miejsce w środowisku lokalnym.

* znam symbole narodowe,

* wiem, kim jestem i znam zwyczaje oraz tradycje wybranych krajów Unii Europejskiej.

Absolwent

Przedszkola Publicznego nr 2 w Myśliborzu

Jest dzieckiem harmonijnie rozwiniętym, samodzielnym, twórczo funkcjonującym na miarę własnych możliwości, ponieważ:

ponieważ:

Ma wyrobione nawyki w zakresie ochrony środowiska.

Dostrzega prawdę i piękno.

Odróżnia dobro od zła.

Zna wartość pracy innych i szanuje ją.

Wie, że książka jest źródłem ciekawych przeżyć, wiedzy i rozrywki.

Przestrzega normy i zasady dobrego wychowania oraz Kodeksu Przedszkolaka.

Dba o własne zdrowie i ma wyrobione nawyki  higieniczne.

Posiada umiejętność wyrażania własnych myśli, uczuć opinii.

Rozumie słowo: „Ojczyzna"

Jest ciekawy świata i otwarty na wiedzę.

Wyraża szacunek dla osób starszych i niepełnosprawnych.

MODEL  ABSOLWENTA

 

 

 

 

 

 

Posiada umiejętność porozumiewania się, umie radzić sobie ze stresem i trudnościami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 2

To prawdziwy przyjaciel dziecka, który oprócz programu dostrzega potrzeby dziecka.

Ma szacunek dla dzieci.

Zna potrzeby i trudności dzieci, uwzględnia ich możliwości.

Znajduje okazję do uśmiechu.

Jest pozytywnie nastawiony do ludzi i umie odkrywać mocne strony dziecka.

Przyjmuje postawę partnerską

Jest dobrym obserwatorem, wie jak pomóc dziecku przezwyciężyć problemy adaptacyjne lub kryzysy.

Tworzy atmosferę pobudzającą do zdobywania doświadczeń, szukania wyjaśnień, zadawania pytań, dzielenia się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania i wychowania.

Posiada umiejętność prawidłowego komunikowania się.

Unika podawania gotowych rozwiązań i korzystania ze sztywnych schematów.

Umie słuchać dzieci.

MODEL  NAUCZYCIELA

MODEL  GOTOWOŚCI  SZKOLNEJ

Dziecko gotowe do podjęcia nauki w klasie pierwszej:

v  uważnie słucha rozmówcy oraz swobodnie posługuje się mową dla wyrażenia swoich myśli potrzeb, uczuć;

v  wyodrębnia zdania w wypowiedziach;

v  wyodrębnia słowa w zdaniach, liczy je, układa zdania z określonej liczby słów;

v  wyodrębnia w słowach sylaby, określa ich kolejność, dzieli słowa na sylaby;

v  dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej, liczy głoski w słowach, układa słowa zaczynające się i kończące daną  głoską;

v  umiejętnie odczytuje  często stosowane oznaczenia i symbole;

v  całościowo rozpoznaje napisy umieszczone w sali zajęć;

v  czyta całościowo wyrazy, równoważniki zdań;

v  ma utrwaloną orientację przestrzenną w zabawach;

v  odróżnia druk od pisma odręcznego;

v  wypowiada się prostymi zdaniami;

v  rozumie polecenia;

v  sprawnie posługuje się różnymi narzędziami pisarskimi;

v  wykonuje prace plastyczno - konstrukcyjne różnymi technikami;

v  odtwarza proste szlaczki;

v  ma dobrze rozwiniętą sprawność manualną oraz sprawność całego ciała;

v   jest zainteresowane czytaniem i pisaniem;

v  przejawia wrażliwość słuchową i wzrokową;

v  dostrzega zależność między skutkiem a przyczyną,

v  zna i nazywa kolory;

v  rozpoznaje i nazywa figury płaskie i niektóre przestrzenne ( kula, sześcian), potrafi odwzorować figury płaskie;

v  określa położenie przedmiotów w przestrzeni;

v  prawidłowo określa kierunki;

v  zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;

v  zna podstawowe  pojęcia czasu;

v  prawidłowo posługuje się liczebnikami;

v  szereguje, klasyfikuje przedmioty;

v  umie współdziałać w grupie, przestrzega umów;

v  określa wartości  na zasadzie przeciwieństw, np. dobro - zło, piękno - brzydota;

v  samodzielnie wykonuje  swoje prace;

v  skupia uwagę podczas wykonywania zadania;

v  doprowadza pracę do końca;

v  samodzielnie ubiera się;

v  wykazuje inicjatywę w działaniu;

v  chętnie podejmuje działania zbiorowe, czuje się współodpowiedzialne za wynik;

v  pracuje we właściwym tempie;

v   dobrze radzi sobie ze stresem i trudnościami;

v  wymienia swoich bliskich, zna miejsca ich pracy;

v  zna nazwę swojej miejscowości oraz ważniejsze w niej instytucje użyteczności publicznej;

v  wie, że jest Polakiem i Europejczykiem;

v  dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie;

v  rozpoznaje i poprawnie  nazywa często spotykane  zwierzęta i rośliny;

v  zna główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony;

TRADYCJE  I  ZWYCZAJE  PRZEDSZKOLA

* Uroczyste powitanie najmłodszych przedszkolaków.

* Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

* Dzień Pluszowego Misia.

* Wróżby i zabawy andrzejkowe.

* Mikołajkowe niespodzianki.

* Wigilia w przedszkolu.

* Bal karnawałowy.

* Dzień Babci i Dziadka.

* Dzień Seniora - koncert dla emerytów i rencistów w Klubie Seniora.

* Powitanie wiosny - Wesołe zabawy z Wiosną.

* Wystawa fotograficzna z życia przedszkola.

* Konkursy oraz Quizy okolicznościowe.

* Montaże  słowno - muzyczne.

* Święto Rodziny.

* Wyjazdy do teatru, do lasu, małego ZOO.

* Wycieczki przyrodnicze do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach.

* Spotkania z zaprzyjaźnionym przedszkolem z Guzow - Platkow

* Niespodzianki na Dzień Dziecka( ognisko, dzień sportu).

* Pożegnanie starszaków.

ZASADY  STOSOWANIA  KAR  I  NAGRÓD

Dziecko potrzebuje jasno wytyczonych granic, bo dzięki nim czuje się bezpieczniej. Należy więc wyznaczyć mu odpowiednie do wieku, jasne i zrozumiałe zasady i granice, których musi przestrzegać. Musi też znać konsekwencje za ich nieprzestrzeganie. Dorosły powinien korygować zachowanie dziecka, pomagać mu i wspierać właściwe zachowania i postawy, utrwalać pozytywne zachowania poprzez pochwały i nagrody, nawet jeśli są to tylko próby oczekiwanych zachowań.

Największe znaczenie w wychowaniu mają oddziaływania pozytywne, takie jak;

 • zachęta
 • uznanie
 • nagroda.

W pracy wychowawczej nauczyciela dominują takie sposoby oddziaływania na zachowanie dziecka, które sprawiają mu przyjemność, dają poczucie zadowolenia i satysfakcji, co mobilizuje je do pożądanego wychowawczo postępowania. Nagroda ma orientować dziecko, że postępuje właściwie. Odnosi natomiast skutek gdy jest uzasadniona.

Nagroda może być materialna lub symboliczna.

Nagroda materialna nie jest wskazana, ponieważ może budzić zazdrość innych dzieci, żal do kolegów i nauczycielki. Nagroda materialna może również przyzwyczajać do właściwego zachowania  tylko ze względu na korzyści materialne.

Nagrody symboliczne0 to:

 • pochwała wypowiedziana w obecności grupy czy osób dorosłych,
 • pełnienie ważnej funkcji,
 • otrzymanie do zabawy w pierwszej kolejności atrakcyjnej zabawki,

Kary należy stosować wstrzemięźliwie.

Stosujemy zasadę:

NIE  NAGRADZAMY  DZIECKA,  ANI  NIE  KARZEMY  ZA  TO,  ŻE  TAKIE  JEST - LECZ  ZA  JEGO CZYNY I ZACHOWANIE.

Zawsze należy informować dziecko i ostrzegać kiedy zaczyna się źle zachowywać. Jeśli mimo upomnienia i ostrzeżenia przekracza ono ustaloną granicę, należy zastosować odpowiednią karę. Kara musi być wymierzona zaraz po przewinieniu i musi być proporcjonalna do przewinienia. Trzeba mieć pewność, że dziecko zdaje sobie sprawę ze swego postępowania, bowiem karać można wtedy, gdy stwierdzimy świadome niestosowanie się do stawianych wymagań. W przedszkolu nie stosuje się kar fizycznych.

Techniki dyscyplinowania:

Naturalne konsekwencje - umożliwienie dziecku doświadczenia naturalnych konsekwencji jego zachowania.

Reprymenda -rozmowa z dzieckiem na temat jego złego zachowania.

Odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożenia jakie ze sobą niesie.

Odsunięcie i pozostawienie dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy( izolowane dziecko nadal pozostaje pod opieką nauczyciela lub woźnej).

Czasowe ograniczenie uprawnień.

Karą może być niezadowolenie lub uwaga nauczycielki, czasami karą jest zawstydzenie dziecka lub zagrożenie, że o zachowaniu zostaną  powiadomieni rodzice. Skuteczność kary zależy od wrażliwości dziecka, jego ambicji oraz doświadczeń  związanych z metodami wychowawczymi stosowanymi przez rodziców. Najtrudniej trafić do dziecka, wobec którego rodzice stosują kary fizyczne. Takie dziecko w przedszkolu czuje się bezkarne i nie reaguje na inne rodzaje kary. Najważniejszym celem  podczas dyscyplinowania dziecka jest jego dobro.

Zasady zachowania się nauczyciela w sytuacjach konfliktów między dziećmi.

1.Nie musimy reagować natychmiast, gdy zauważymy początek konfliktu. Można dać dzieciom czas na zdobycie nowych doświadczeń w rozstrzyganiu sporów.

2. Należy kontrolować dyskretnie rozwój dalszych wydarzeń, aby łatwiej zapanować nad sytuacją kiedy będzie taka konieczność,

3.Kiedy konflikt rozwija się, należy spokojnie i jednoznacznie skrytykować zachowanie dzieci. Powinny one wiedzieć, co im wolno, a czego nie.

4.Jeżeli sytuacja wymaga ochrony przed atakami agresji, należy konflikt przerwać.

5. Rozdzielone ale wzburzone dzieci należy najpierw posadzić aby ochłonęły i uspokoiły się, a następnie same postarały się ustalić przyczynę i źródło konfliktu. Niech wspólnie zastanowią się co czują i co można zrobić, aby załagodzić konflikt. Po krótkiej przerwie można zaproponować inną zabawę.

6. Nie należy lekceważyć istoty dziecięcych problemów. Bardzo ważne jest, aby pomagać dzieciom w wyjaśnianiu przyczyny sporu. Dzieci najwięcej korzyści wyniosą wtedy, gdy same znajdą rozwiązanie problemu. Wymagamy również, żeby dziecko przeprosiło tego komu sprawiło przykrość, a jeśli to możliwe, naprawiło szkodę.

SYSTEM  INFORMACJI O POSTĘPACH  EDUKACYJNYCH  DZIECKA:

Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka, to oni są odpowiedzialni za jego rozwój i wychowanie. Ścisła współpraca z rodzicami jest istotnym elementem pracy przedszkola, a jej celem jest dążenie do ujednolicenia oddziaływań domu i przedszkola, czyli stworzenie spójnego środowiska wychowawczego.

Nauczyciele pełnią rolę wspomagającą oraz integrującą działania wychowawcze:

* Stwarzają klimat wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych kontaktach.

* Dostarczają wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiają na potrzeby i możliwości dziecka.

* Systematycznie informują o rozwoju ich dziecka, zachowaniu, postępach i trudnościach.

* Wspólnie uzgadniają kierunek oddziaływań wychowawczych.

Formy przekazywania informacji:

* Kontakty indywidualne( z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, logopedą).

* Zebrania grupowe.

* Udział w zajęciach otwartych( obserwacja zajęć oraz czynne włączanie się w ich przebieg).

* Spotkania i uroczystości przedszkolne.

* Zajęcia adaptacyjne  dla dzieci trzyletnich.

* Kącik dla rodziców.

* Prelekcje.

* Warsztaty.

* Wystawy prac plastyczno - konstrukcyjnych.

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  RODZICÓW:

Rodzice mają prawo:

o   zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy nauczyciela;

o   uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

o   wyrażania oraz przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola;

o   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną  poprzez swoje przedstawicielstwa tj. Radę Rodziców;

o   decydować o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu;

o   uczestniczyć  w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych( np. zajęciach otwartych);

o   proponować charakter zajęć dodatkowych,

Rodzice mają obowiązek:

o   respektować zarządzenia organu prowadzącego oraz dyrektora;

o   przestrzegać godzin pracy przedszkola;

o   przestrzegać zasady higieny i bhp na terenie przedszkola;

o   zaopatrzyć dziecko w niezbędną odzież, przedmioty i przybory;

o   przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;

o   informować wychowawcę grupy o wszelkich sprawach spornych między rodzicami  dotyczących  prawnej opieki nad dzieckiem( orzeczenie Sądu Rodzinnego);

o   współtworzenie dobrej atmosfery w grupie i w przedszkolu;

o   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

o   wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w przedszkolu, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcą w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

EWALUACJA W  PROCESIE WYCHOWANIA

Diagnoza wychowawcza będzie miała na celu:

 • wyznaczyć obszar oddziaływania przedszkola,
 • wskazywać obszary wymagające zmian.

Ewaluacji podlegają różne zadania, wobec czego uwzględnia się w niej opinie oraz oceny nauczycieli, rodziców, dzieci, sugestie nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego przedszkole.

Sposoby ewaluacji:

 • Analiza dokumentów,
 • Obserwacje,
 • Ankiety,
 • Arkusze osiągnięć dzieci.

Program wychowawczy przedszkola zawiera ogólne cele, metody, formy i  zasady wychowania  realizowane w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Myśliborzu. Jest to program ramowy, otwarty, wzbogacany oraz uzupełniany poprzez szereg działań mających na celu pomoc rodzicom w wychowaniu dzieci. Działania te są omawiane oraz zatwierdzane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a następnie omawiane i konsultowane z rodzicami na zebraniach ogólnych i grupowych. Do działań tych należą między innymi:

* opracowanie i wdrażanie w przedszkolu Kodeksu Przedszkolaka, mającego na celu przybliżenie dzieciom zasad współżycia społecznego( załącznik nr 1)

* wspólne z dziećmi opracowywanie w grupach kontraktów( przykładowy kodeks grupowy - załącznik nr 2),

* planowanie działań na każdy rok szkolny, poprzez wybór tematu wiodącego dotyczącego wychowania dzieci,

* udział przedszkola w ogólnopolskich programach o charakterze wychowawczym lub profilaktycznym (np. Cała Polska czyta dzieciom -  załącznik nr 3) ,

* wdrażanie innowacji pedagogicznych i programów autorskich, np. „ Magiczny i pożyteczny świat baśni i bajek"( program wychowawczo - terapeutyczny - załącznik nr 4).

Program wychowawczy przedszkola  został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia................ ....

Podpisy członków Rady Pedagogicznej

Program Wychowawczy został opracowany przez Zespół Wychowawczy w składzie:

mgr Urszula  Szondelmajer

mgr Bożena  Kowzan

Ewa  Czyżak