KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 im. Misia Uszatka
W MYŚLIBORZU 
                                                   
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
4. Statut Przedszkola Publicznego nr 2 w Myśliborzu.


Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

1) Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności     od ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Wspomaganie zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
2) Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.
3) Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym. Poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi. Rozwój zawodowy nauczycieli, wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.


Główne kierunki pracy przedszkola to:

 •  profesjonalne podejście do dziecka zapewniające jednolity i spójny system  opiekuńczy, wychowawczy i dydaktyczny,
 • wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej, zapewnienie prawidłowych procesów zachodzących w przedszkolu oraz wysokiego
 • oziomu pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej nauczycieli,kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcie na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia
 • stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by przedszkole było dla dzieci drugim domem,
 • wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne,
 • tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu personalizmu i pedagogiki poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy - rozwijających twórczą aktywność dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy,
 • stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia i działania, przeżywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczna, kontaktu ze sztuką,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
 • podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska,
 • kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowego sposobu odżywiania,
 • respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.


Nasze motto :

PRZEDSZKOLE  AKCEPTUJE, TOLERUJE I  WSPIERA INDYWIDUALNĄ  POSTAWĘ  KAŻDEGO  DZIECKA

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Nowoczesne metody i formy pracy stosowane w Przedszkolu Publicznym nr 2    zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:

 •  obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

4. Nowatorskie toki metodyczne:

 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA
 • Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne
 • Opowieść ruchowa
 • Gimnastyka ekspresyjna R. Labana
 • Metoda K. Orffa
 • Gimnastyka rytmiczna A i M. Kniessów
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
 • Metody aktywizujące 
 • Metoda projektu

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Pracujemy zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Dz. U. Nr 4/08,poz. 17) – Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.), która realizowana jest bezpłatnie w godzinach 900-1400.
Realizujemy ją poprzez:
- „Zanim będę uczniem” program wychowania przedszkolnego:  Elżbiety Tokarskiej,    Jolanty  Kopała, Wydawnictwo Edukacja Polska

- „Nasze przedszkole” program edukacji przedszkolnej Wiesławy Żaby – Żabińskiej, MAC edukacja
- „Moje Przedszkole” program wychowania przedszkolnego:Czesława Cyrańskiego, Małgorzaty Kwaśniewskiej MAC edukacja

- roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej przygotowywany przez radę pedagogiczną na bieżący rok szkolny

- „Dziecięca matematyka” - Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej WSiP
- miesięczne plany pracy przygotowywane dla poszczególnych grup

- Program adaptacyjny PP2 „ Z uśmiechem do przedszkola”
-
Program wychowawczo – terapeutyczny „Magiczny i pożyteczny świat baśni i bajek”
- Program pracy  z dzieckiem zdolnym  „Ja to wiem i rozumiem”
-
Program wychowawczo – profilaktyczny „ Zdrowy i bezpieczny przedszkolak

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI


Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:
• zebrania ogólne i grupowe,
• konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
• prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),
• zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców
• zajęcia otwarte,
• zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, lekarz, pielęgniarka, policjant, strażak, leśnik itp),
• udział w uroczystościach przedszkolnych,
• włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
• udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet
• wystawy, wycieczki,
• angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy do zajęć itp.


DECYZYJNOŚĆ RODZICÓW

Rodzice mogą współdecydować w zakresie:

 • udziału dziecka w zajęciach dodatkowych (z religii, języka angielskiego, zajęć logopedii i innych),
 • czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
 • udziału dziecka w wycieczkach,
 • wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej i na terenie przedszkola,
 • ustalenia wysokości składek na radę rodziców i formie ich wydatkowania,
 • wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,
 • wyboru przedstawicieli do rady rodziców i rad oddziałowych.
 • opiniowania planu pracy, programów, kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości przedszkolnych,
 • organizacji imprez przedszkolnych,
 • organizacji rytmu dnia,
 • wygłaszania opinii na temat pracy placówki,
 • składania propozycji jadłospisu,
 • propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola.


WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych
i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

Cele współpracy z instytucjami:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,
 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
 • podtrzymywania tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej (Festyn);
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy

Szczególnie aktywnie będziemy współpracować z:

 • Szkołą Podstawową nr 3 w Myśliborzu – realizacja programu współpracy, gdzie uwzględniono zwiedzanie szkoły, udział dzieci w lekcjach „otwartych”, spotkania podczas różnych uroczystości np. jasełka, teatrzyki.
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Myśliborzu – udział w warsztatach, kursach doskonalących i Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspólne z nauczycielem organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców (prelekcje i warsztaty dla rodziców).
 • Biblioteką Publiczną – zwiedzanie biblioteki, wypożyczanie książek, uczestniczenie w zabawach edukacyjnych w celu „zaprzyjaźnienia się z biblioteką”, wspólne głośne czytanie.
 • Nadleśnictwem Myślibórz – wycieczki do lasu na ścieżkę edukacji ekologicznej, spotkania z leśnikami, organizowanie pogadanek o treści ekologicznej, pozyskanie roślin do obsadzenia terenu przedszkola, udział dzieci w konkursach plastycznych.
 • Myśliborskim Domem Kultury – udział dzieci w corocznych konkursach, uczestnictwo w spotkaniach teatralnych, kinowych, muzycznych, udział w uroczystościach organizowanych na terenie miasta, prezentowanie przez dzieci przedstawień, umiejętności tanecznych, wokalnych, zwiedzanie wystaw.
 • Komendą Powiatową Policji w Myśliborzu  – pogadanki, zasady prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym. pokazy dla dzieci.
 • Ratownictwem Medycznym  – pokazy dla dzieci, pogadanki.
 • Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu – zwiedzanie budynku straży, pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych.
 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Myśliborzu - konkursy plastyczne, akcje i programy prozdrowotne, edukacyjne, udział w uroczystościach.
 • Przedszkolem Publicznym  Nr 1 w Myśliborzu,  
 • Gazetami lokalnymi –prezentowanie naszych działań w prasie lokalnej, informowanie o aktualnych ciekawych imprezach i umieszczanie notatek na ich temat.
 • zakładami pracy, bankami, prywatnymi przedsiębiorstwami, itp.- poznawanie miejsc pracy najbliższej rodziny, pozyskiwanie środków na upominki dla dzieci.
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu – organizowanie stażu dla bezrobotnych.
 • Współpraca z organami nadrzędnymi –Urząd Gminy w Myśliborzu, Kuratorium Oświaty w Szczecinie – udział w akcjach i przedsięwzięciach, 
 • Muzeum Pojezieża Myśliborza
 • Szkołą Muzyczną – udział w koncertach, zwiedzanie szkoły, zapraszanie do przedszkola absolwentów.
 • Przedszkole partnerskie z Niemiec ( Gusow - Platkow)


Realizacja współpracy przebiegać będzie na podstawie opracowanych planów i przyjmować następujące formy:

 • spotkania,
 • wycieczki,
 • zwiedzanie wystaw,
 • udział w konkursach,
 • udział imprezach środowiskowych,
 • pogadanki,
 • badania,
 • udział w akcjach,
 • pokaz udzielania pierwszej pomocy itp.


PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Działania promocyjne obejmują:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • prowadzenie strony internetowej placówki,
 • zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp


PRIORYTETY ROZWOJU NA LATA 2015 - 2018

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata przedszkolne.


Rok szkolny 2015/2016


1 RYM, RYTM I HUMOR W UTWORACH J. TUWIMA I J. BRZECHWY

    Zadanie:

     ( przybliżenie dzieciom twórczości Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, zwrócenie uwagi na

       niewłaściwe zachowania poprzez żart, satyrę i ironię, zabawa słowem- rym i rytm

        wierszy dla dzieci )

2. PRZEDSZKOLE PEŁNE DŹWIĘKÓW – ZABAWY LOGOPEDYCZNE

    Zadanie:
    (logorytmika jako element profilaktyki i terapii logopedycznej, rodzaje wad wymowy        

    wieku przedszkolnego


Rok szkolny 2016/2017

1„EKSPRESJA MUZYCZNA W RÓŻNYCH FORMACH DZIAŁALNOŚCI

    DZIECKA”
   
Zadanie:

   ( kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem

     muzyki,poszukiwanie różnych źródeł dźwięku, gra na instrumentach, improwizacja i

     inscenizacja muzyki, piosenek, odkrywanie muzycznych możliwości dzieci i ich

     uzdolnień)

2.  „A CZAS PŁYNIE”

Zadanie:
(poczucie upływu czasu u dziecka przedszkolnego, pomiar czasu – dni tygodnia, miesiące, lata, kalendarz, godziny, chronologia wydarzeń, pory dnia, dziś-wczoraj-jutro, ważne daty,mierzenie czasu, zagary dawniej i dziś, która godzina itp).

 

Rok szkolny 2017/2018

1.„ROK  WYPEŁNIONY KOLORAMI”

     Zadanie:

    (utrwalanie barw poprzez twórcze zabawy plastyczne, kojarzenie barw z naturą i

     miesiącami w kalendarzu, zabawa różnymi technikami plastycznymi pobudzającymi

     twórczość dziecka, mieszanie barw, od bazgrołów do rysunku czyli dziecięca sztuka

     tworzenia, znaczenie rysunku w poszczególnych fazach życia dziecka)

2. „MOJA RODZINA – BLIŻSI I DALSI KREWNI”


Zadanie:
( wielopokoleniowy model rodziny, moi dalsi i bliżsikrewni, relacje i problemy rodzinne, kim dla kogo jestem w naszej rodzini, moje rodzeństwo, pojawienie się młodszego członkarodziny, wspólne spędzanie wolnego czasu, trudne emocje rodzinne- złość, zazdrość, wyrabianie potrzeby pomocy w sytuacjach trudnych np.choroba, drzewo geneologiczne).


EWALUACJA I KRYTERIA SUKCESU

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola.
Badanie losów absolwentów

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego nr 2 wMyśliborzu i zatwierdziła ją Uchwałą nr  4 / 2015  do realizacji na posiedzeniu w dniu   26.06.  2015 r.

„Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego nr 2 w Myśliborzu na lata 2015-2018” została przedstawiona i zaopiniowana pozytywnie na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30.06 2015 r. oraz na zebraniu ogólnym z rodzicami  03.09.2015 r.