Procedura bezpieczeństwa w czasie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID 19

Procedura bezpieczeństwa
na terenie

Przedszkola Publicznego nr 2 im. Misia Uszatka

w czasie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID – 19

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej   oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r. oraz wytyczne GIS z dnia 2 lipca 2020 r.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola,  w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych          i opiekuńczych.
 3. Z przedszkola mogą korzystać te dzieci, których oboje rodzice pracują.
 4. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu, oświaty i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Przedszkole dysponuje 7 salami, w których może przebywać 175 dzieci.

 

§ 2

Obowiązki dyrektora placówki

 

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacjiod rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.

5.    Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem ich. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniego Oświadczenia (zał nr 1)

6.Zapewnia co najmniej jedno pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika

7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 

 1. Odpowiada za umieszczenie w holu głównym przy wejściu  dozowników z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci.

  

§ 3

 

Prawa i obowiązki rodziców

 

 1. Rodzic zapoznaje się i akceptuje procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 obowiązujące w przedszkolu i podpisuje OŚWIADCZENIE
 2. Spośród pracowników  dyrektor wyznacza 1 osobę odbierającą dziecko od rodzica, która powinna ocenić jego stan  zdrowia (nie ma objawów chorobowych) oraz otrzymać od rodzica informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.  W tym celu dokonany będzie pomiar temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego. W momencie stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.
 3. W przypadku, gdy w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu wystąpią u niego objawy chorobowe, nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie rodziców. Rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola. Po stwierdzeniu objawów chorobowych u dziecka przez pracowników przedszkola, rodzic zobowiązany jest do zatrzymania dziecka w domu przynajmniej jeden dzień w celu obserwacji.
 4. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi tylko do przestrzeni wspólnej przedszkola wyłącznie z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica 2 m, przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe – zorganizowane we własnym zakresie lub dezynfekcja rąk).
 5. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 6. W przedszkolu zapewnia się taką organizację pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.
 8. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.( za zgodą rodzica/opiekuna mierzona jest  temperature ciała
 9. Rodzic do placówki przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów: gorączki, duszności, kaszlu, kataru, jelitówki, bólu głowy, zapalenia spojówek. Stosuje się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 10. Rodzice nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 11. Dziecko nie przynosi, ani nie zabiera ze sobą żadnych zabawek, ani przedmiotów.
 12. Po odebraniu dziecka z przedszkola, rodzic lub opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola ( bezwzględny zakaz korzystania z placu zabaw)
 13. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m. in. myciu rąk wodą i mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 14. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

 

§ 4

Organizacja pracy

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami dzieci                     z różnych oddziałów, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami.
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 3. W zajęcia opiekuńcze nie należy angażować pracowników powyżej 60. roku życia lub istotnymi problemami zdrowotnymi.
 4. Liczba dzieci przebywających w sali uzależniona jest od jej wielkości (m2) . W grupie może przebywać do 25 dzieci.
 5. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 6. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 5 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
 7. Po przyjściu dziecka do przedszkola (sali) należy nadzorować czynność mycia rąk przez dziecko w łazience z zachowaniem kolejnych etapów (instrukcje prawidłowego mycia rąk – zał nr 2).
 8. W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (pluszowe zabawki, ). Jeżeli do zabaw wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy je dokładnie czyścić, dezynfekować po użyciu. Dezynfekować należy również leżaki po każdorazowym użyciu.
 9. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 10. Nauczyciele pracują  wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu:

1)       Nauczyciele wykonują następujące czynności:

 1. organizują działania opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczne  w wymiarze 25 lub 22 godz. tygodniowo.
 2. wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 3. instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.
 4. przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

e. organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą.

 1. unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 2. sprawują opiekę, prowadzą zabawy edukacyjne z dziećmi.
 3. wykonują pracę zdalną zgodnie z planem tygodniowym dokumentując działania w raporcie.
 4. w godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.
 5. Pracownicy obsługi – pomoce nauczyciela, woźne oddziałowe :
  1. usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, .
  2. wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
  3. wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
  4. dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty,

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.

 1. dodatkowo czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 2. Codziennie po wyjściu dzieci ozonowane są sale zabaw odpowiednim urządzeniem, które obsługuje przeszkolony pracownik obsługi.
 3. Pracownicy kuchni oraz intendentka:
  1. przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
  2. wykonując zadania, utrzymują odległość 2 metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
  3. oprócz środków higieny osobistej fartuchów stosują rękawiczki.
  4. utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
  5. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
  6. intendent dba o czystość magazynu spożywczego, do którego wstęp ma tylko on.
  7. intendent dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar.
  8. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola. . Po zakończeniu zajęć na placu zabaw konserwator dokonuje dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu. Jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.  Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
  9. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans miedzy sobą w przestrzeni przedszkola, w sali, wynoszącej minimum 1,5 m.
  10. W razie konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych personel przedszkola powinien skorzystać z rękawic jednorazowych, maseczek, fartuchów z długim rękawem.
  11. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek.
  12. W razie niepokojących objawów chorobowych obowiązuje procedura postepowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID- 19.
  13. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka, aktualne numery telefonów rodziców/opiekunów znajdują się w sali oddziału.
  14. W każdej sali, pomieszczeniach kuchennych i wejściu do przedszkola znajdują się najważniejsze numery telefonów (zał nr 3 – najważniejsze numery telefonów)

 

§ 5

Czynności higieniczno-sanitarne

 

 1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk (zał nr 4 – instrukcja prawidłowego dezynfekowania rąk) z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Pracownicy obsługi regularnie sprawdzają stan pojemnika z płynem i uzupełniani ją go w razie potrzeby.
 2. Pracownicy obsługi  regularnie dokonują prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania przynajmniej co godzinę powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków oraz toalet. Wykonywanie prac porządkowych odbywa się  z użyciem  środków ochrony osobistej - maseczka  i rękawiczki (instrukcja prawidłowego zakładania i ściągania rękawiczek i maski w złączeniu – zał nr 5 nr 6) z zachowaniem instrukcji dezynfekcji pomieszczeń (zał. 7). Wyżej wymienione czynności są monitorowane przez intendenta (karta monitorowania prac porządkowych i dezynfekowania ciągów komunikacyjnych – zał. nr 8 i 9).
 3. Przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 4. Pracownik obsługi obowiązany jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek.
 5. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez pracownika obsługi
 6. Zabrania się przynoszenia zabawek, przytulanek, pieluszek, butelek z wodą przez dzieci z domu.
 7. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed i po jedzeniu, po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak           i pracowników. Jedynie podczas kontaktu z rodzicami, prac porządkowych poza salą zajęć należy używać maseczek, rękawiczek.
 9. Sale wietrzone będą co najmniej raz na godzinę.
 10. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 11. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są nie przychodzić do pracy i skorzystać z opieki medycznej oraz koniecznie poinformować o tym fakcie dyrektora.

§ 6

Organizacja zbiorowego żywienia

 

 1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, odległości stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący do czyszczenia powierzchni i sprzętu.
 2. Należy zwracać szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600 C lub je wyparzać.
 4. W pomieszczeniach kuchni mogą przebywać tylko pracownicy kuchni.
 5. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
 6. Po przygotowaniu posiłków pracownicy kuchni zabezpieczają potrawy/ posiłki ( zupa, kanapki, napoje itp.) w odpowiednich pojemnikach /naczyniach i umieszczają na wózkach gastronomichnych. O określonej godzinie ciepłe posiłki wystawiają na hol przedszkola gdzie pracownik obsługi odbiera wózek i niezwłocznie przewozi do sali .

 

§ 7

Kontakt z osobami trzecimi

 

 1. 1.                  Ogranicza się bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. 2.                  W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą  bądź kurierem, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 3. 3.                  Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

 

§ 8

Pozostałe regulacje

 

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez  stronę internetową PP2, portalach społecznościach grup przedszkolnych (Messenger, Facebook)  oraz telefonicznie.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci.
 3. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 4. Procedury obowiązują do odwołania.

 

 

 

                                                                                               Załącznik nr 1

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 im. Misia Uszatka

W MYŚLIBORZU

 

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 obowiązujące w przedszkolu i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją, jak również z ich rodzinami.
 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola Publicznego nr 2 im.Misia Uszatka w Myśliborzu w tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
 4. Zobowiązuję się przestrzegać zadeklarowanych przeze mnie godzin pobytu mojego

dziecka ...............................................................w przedszkolu od ……… do .................

                  ( wpisać imię i nazwisko dziecka)

 1. Po odebraniu dziecka z przedszkola zobowiązuję się do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem placu zabaw.
 2. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 3. 7.                 W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 4. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel i inne dolegliwości (np. jelitówka, ból głowy, brzucha, zapaleni spojówek) i dziecko nie miało styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 5. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury ciała mojego dziecka oraz mojej  przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
 6. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuje się do każdorazowego odbioru telefonu od pracownika przedszkola, odbioru dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
 7. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora przedszkola.
 8. Zapoznałam/em się z informacjami udostępnionymi przez dyrektora przedszkola, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.
 9. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.

 

 

                                                                       Data                                                                                          podpis rodzica / opiekuna